วันศุกร์, 30 กันยายน 2565

เชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

Written by  Published in อบรมสัมมนา วันจันทร์, 07 มีนาคม 2559 00:00
Rate this item
(0 votes)

หลักการและเหตุผล

สถาบัน การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการสร้างสรรค์องค์ ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ในศาสตร์แขนงต่างๆ

เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและสงบสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทสังคมโลกสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน เศรษฐกิจสังคมและการเมืองอย่างรวดเร็ว สภาพสังคมดังกล่าวนี้ มีความจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ที่มีลักษณะบูรณาการครอบคลุมและสมดุลอย่าง เป็นองค์รวมในการพัฒนาสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าและรุ่งเรืองในด้านต่างๆ อย่างยั่งยืนบนหลักการพื้นฐานคุณธรรมนำความรู้ การนำเสนอผลงานวิชาการเป็นคุณสมบัติการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา และนับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งในการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ๆ โดยผ่านกระบวนการนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ทรงคุณค่าในการนำไป ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์สังคมโลกยุคสมัยใหม่ให้มีความเจริญก้าว หน้าและสงบสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป บัณฑิตวิทยาลัยและการวิจัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนีเป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยในการทำหน้าที่ในการขับ เคลื่อนพันธกิจด้านการวิจัย เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามปณิธานมหาวิทยาลัยที่มุ่งสร้างสรรค์สังคม สันติที่เรืองปัญญาและเปี่ยมด้วยคุณธรรม

ดัง นั้นบัณฑิตวิทยาลัยและการวิจัยจึงเห็นสมควรจัดให้มีการนำเสนอผลงานวิชาการ ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้คณาอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยตลอดจนบุคคลจากหน่วยงานภายนอก ได้มีเวทีในนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณค่าในการนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อการสร้างสรรค์สังคมโลกยุคสมัยใหม่ให้มีความเจริญก้าวหน้าที่ยั่งยืน บนหลักการของการบูรณาการคุณธรรมนำความรู้ และเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของนักศึกษาและคณาจารย์ของ สถาบันสู่ความเป็นนักวิชาการมืออาชีพที่มีคุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นเวทีสำหรับ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงาน วิชาการในศาสตร์ต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาสังคม
  2. เพื่อเสริมสร้าง บรรยากาศทางวิชาการและเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นทาง วิชาการในหมู่คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาในการพัฒนาผลงานวิจัยและงานวิชาการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น อันเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจในการบริการวิชาการแก่สังคม
  3. เพื่อเป็นไปตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาและตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีและนโยบายของบัณฑิตวิทยาลัยและการวิจั
register
Read 1057 times Last modified on วันจันทร์, 07 มีนาคม 2559 03:32

 

FIU 2015

คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
135/8 หมู่ 3 บ้านโสร่ง ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 073 - 420-417 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | หน้าเฟสบุคคณะ : ISLAMIC.Page