วันศุกร์, 30 กันยายน 2565

ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43

Written by  Published in อบรมสัมมนา วันอาทิตย์, 29 มกราคม 2560 00:00
Rate this item
(0 votes)

หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นการศึกษาที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี ที่เน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาทรัพยากรในสังคม โดยที่อาศัยและบูรณาการความรู้และทักษะความสามารถเฉพาะทางในสาขาวิชาการต่างๆ

อันเป็นประโยชน์ สร้างความชำนาญการด้านสาขาวิชายิ่งขึ้นในการพัฒนาศักยภาพบุคคล โดยการนำทักษะในรูปแบบของการศึกษาวิจัยด้วยการนำเทคนิคและหลักทฤษฎีใหม่ๆ เพื่อศึกษาในกระบวนการเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์กรหรือมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคลหรือกลุ่ม ในการสร้างประโยชน์ทางวิชาการ เพื่อนำไปประกอบการแสงหาความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและความมั่นคงในชีวิต  

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2560 โดยสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เพื่อนำองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและสงบสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทสังคมโลกสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอย่างรวดเร็ว ซึ่งสังคมมีความจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ที่มีลักษณะบูรณาการครอบคลุมและสมดุลอย่างมีระบบรวมถึงการพัฒนาสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าและรุ่งเรืองในด้านต่างๆอย่างยั่งยืนบนหลักการพื้นฐานคุณธรรมนำความรู้  และนับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งในการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆโดยผ่านกระบวนการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ทรงคุณค่าในการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์สังคมโลกยุคสมัยใหม่ให้มีความเจริญก้าวหน้าและสงบสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

ดังนั้น เพื่อส่งเสริมผลงานวิจัยทางการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาสู่สาธารณชน ในการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการสร้างสรรค์สังคม สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ครั้งที่ 43 ประจำปี 2560 ทั้งนี้เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในศาสตร์ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการและเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นทางวิชาการอันจะเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ     

6.1 เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั่วประเทศได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในศาสตร์ต่างๆต่อสาธารณะอันจะเป็นประโยชน์ที่เหมาะสมในด้านการจัดการศึกษา

6.2 เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในศาสตร์ต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาสังคม

6.3 เพื่อส่งเสริมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆได้มีโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งในการพัฒนางานวิชาการที่สร้างสรรค์และมีคุณค่าต่อไป

6.4 เพื่อส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่จากผลงานที่ได้มีการนำเสนอในวารสารระดับชาติ

Read 1000 times Last modified on วันจันทร์, 30 มกราคม 2560 04:22

 

FIU 2015

คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
135/8 หมู่ 3 บ้านโสร่ง ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 073 - 420-417 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | หน้าเฟสบุคคณะ : ISLAMIC.Page