วันพุธ, 30 กันยายน 2563

กิจกรรมคณะ (6)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis nisl magna. Duis ultricies fringilla tellus et malesuada. Fusce id justo id erat pellentesque cursus. Sed dignissim urna quis arcu dictum quis venenatis orci bibendum. Phasellus sollicitudin urna nec dolor consequat et volutpat ante ullamcorper.

โครงการกียามุลลัยล์คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ ครั้งที่ 6 วันที่ 28-29 มีนาคม 2561 ณ มัสยิดอัลฮารอมัยน์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จัดโดยสาขาวิชาชะรีอะฮฺ คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ เปิดโครงการโดย ดร.ฆอซาลี เบ็ญหม่ัด

01

02

03

0405

ประชุมคณาจารย์คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ เพื่อกำหนดวันครอบครัวบุคลากรคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ นำโดยคณบดี ดร.ฆอซาลี เบ็ญหมัด

01

02

03

04

06

07

โครงการกิยามุลลัยล์คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์  วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 ณ มัสยิดอัลฮารอมัยน์ โดยสาขาวิชาอิสลามศึกษาเป็นเจ้าภาพจัดโครงการ01

02

03

04

โครงการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ในวันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ โดยได้รับเกียติจากอ.ฟาริด ฮาซัน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งได้รับการตอบรับจากคณาจารย์เป็นอย่างดี

32647

32648

32663

32666

32667

32670

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อการสอน การวัดผลและประเมินผล ตามกรอบมาตรฐาน TQF โดยสาขาวิชาเป็นผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรม และได้เชิญวิทยากรจากคณะศึกษาศาสตร์

32647

32648

32666

32667

32669

FIU 2015

คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
135/8 หมู่ 3 บ้านโสร่ง ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 073 - 420-417 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | หน้าเฟสบุคคณะ : ISLAMIC.Page