วันพุธ, 30 กันยายน 2563
โครงการพบปะหัวหน้าสาขาวิชา จัดโดยสาขาวิชาอิสลามศึกษา คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ วันที่ 12 ตุลาคม 2558...

FIU 2015

คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
135/8 หมู่ 3 บ้านโสร่ง ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 073 - 420-417 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | หน้าเฟสบุคคณะ : ISLAMIC.Page