วันพุธ, 07 ธันวาคม 2565
นางสาวมุษลา สาเร๊ะ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุศูลุดดีน ชั้นปีที่ 3
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และนายฮามิด เเมฮะ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอุศูลุดดีน ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชย"อัลฟาละห์" ครั้งที่ 8 ในโครงการ"นักศึกษาประพฤติดี เรียนดี มีคุณธรรม เครือข่ายอิสลามศึกษา" ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพั...

โครงการกิยามุลลัยล์

วันพุธ, 27 กุมภาพันธ์ 2562 00:00
...
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ จัดโดย สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ร่วมกับคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์...
เชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 “การบูรณาการสหวิทยาการกับอิสลามานุวัตรสู่การสร้างสันติภาพและสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน” ในวันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ...
ขอเชิญนักศึกษาคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการนักศึกษาพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา...
ขอเชิญนักศึกษาคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการรณรงค์วิถีอิสลามในวันอาชูรออฺ ประจำปีฮิจเราะฮฺศักราช 1440 วันจันทร์ ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ จัดโดย ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะอิสลามศึกษาฯ  ...

 

FIU 2015

คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
135/8 หมู่ 3 บ้านโสร่ง ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 073 - 420-417 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | หน้าเฟสบุคคณะ : ISLAMIC.Page