วันพุธ, 07 ธันวาคม 2565

เอกลักษณ์ (ร่วมกับสถาบัน)

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา คือ

“นำสัจธรรม สร้างสังคมสันติสุข”

คำนิยาม

1.  สัจธรรม หมายถึง ความจริงแท้

2.  สังคมสันติสุข หมายถึง สังคมที่อุดมไปด้วยภาวะแห่งความสันติทั้งในดุนยา (โลกนี้) และอาคีเราะห์ (โลกหน้า)

         นำสัจธรรมสร้างสังคมสันติสุข หมายถึง การนำความจริงแท้สู่การสร้างสังคมที่อุดมไปด้วยภาวะแห่งความสันติทั้งในดุนยา (โลกนี้) และอาคีเราะห์ (โลกหน้า)

อัตลักษณ์ (ร่วมกับสถาบัน) 

อัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา คือ

“บัณฑิตมีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และมุ่งพัฒนาสังคมสันติสุข”

คำนิยาม

1)    บัณฑิต หมายถึง ผู้ทรงความรู้และผู้มีปัญญา  

2)    ภาวะผู้นำ หมายถึง ผู้ที่มีคุณสมบัติของความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 

3)    คุณธรรม หมายถึง มี หลักปฏิบัติที่ถูกต้อง มีจิตใจที่นอบน้อม และมีจิตสาธารณะ 

4)    จริยธรรม หมายถึง มีการประพฤติปฏิบัติด้วยความดีงาม ขัดเกลาจิตใจ และใฝ่สันติ 

5)    พัฒนาสังคม หมายถึง การทำให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น  

6)    สันติสุข หมายถึง ภาวะแห่งความสันติทั้งในดุนยา (โลกนี้) และอาคีเราะห์ (โลกหน้า)  

“บัณฑิตมีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และมุ่งพัฒนาสังคมสันติสุข” หมายถึง ผู้ทรงความรู้และผู้มีปัญญา มีคุณสมบัติของความเป็นผู้นำและผู้ตาม มีหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง มีจิตใจที่นอบน้อม และมีจิตสาธารณะ มีการประพฤติปฏิบัติด้วยความดีงาม ขัดเกลาจิตใจ และใฝ่สันติโดยการทำให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพื่อให้เกิดภาวะแห่งความสันติทั้งในดุนยา (โลกนี้) และอาคีเราะห์ (โลกหน้า)  

พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิต 

           วิถีอิสลาม จิตสาธารณะ  สามัคคี

เอกลักษณ์ (ร่วมกับสถาบัน)

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา คือ

“นำสัจธรรม สร้างสังคมสันติสุข”

คำนิยาม

1.  สัจธรรม หมายถึง ความจริงแท้

2.  สังคมสันติสุข หมายถึง สังคมที่อุดมไปด้วยภาวะแห่งความสันติทั้งในดุนยา (โลกนี้) และอาคีเราะห์ (โลกหน้า)

         นำสัจธรรมสร้างสังคมสันติสุข หมายถึง การนำความจริงแท้สู่การสร้างสังคมที่อุดมไปด้วยภาวะแห่งความสันติทั้งในดุนยา (โลกนี้) และอาคีเราะห์ (โลกหน้า)

อัตลักษณ์ (ร่วมกับสถาบัน) 

อัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา คือ

“บัณฑิตมีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และมุ่งพัฒนาสังคมสันติสุข”

คำนิยาม

1)    บัณฑิต หมายถึง ผู้ทรงความรู้และผู้มีปัญญา  

2)    ภาวะผู้นำ หมายถึง ผู้ที่มีคุณสมบัติของความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 

3)    คุณธรรม หมายถึง มี หลักปฏิบัติที่ถูกต้อง มีจิตใจที่นอบน้อม และมีจิตสาธารณะ 

4)    จริยธรรม หมายถึง มีการประพฤติปฏิบัติด้วยความดีงาม ขัดเกลาจิตใจ และใฝ่สันติ 

5)    พัฒนาสังคม หมายถึง การทำให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น  

6)    สันติสุข หมายถึง ภาวะแห่งความสันติทั้งในดุนยา (โลกนี้) และอาคีเราะห์ (โลกหน้า)  

“บัณฑิตมีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และมุ่งพัฒนาสังคมสันติสุข” หมายถึง ผู้ทรงความรู้และผู้มีปัญญา มีคุณสมบัติของความเป็นผู้นำและผู้ตาม มีหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง มีจิตใจที่นอบน้อม และมีจิตสาธารณะ มีการประพฤติปฏิบัติด้วยความดีงาม ขัดเกลาจิตใจ และใฝ่สันติโดยการทำให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพื่อให้เกิดภาวะแห่งความสันติทั้งในดุนยา (โลกนี้) และอาคีเราะห์ (โลกหน้า)  

พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิต 

           วิถีอิสลาม จิตสาธารณะ  สามัคคี

 

FIU 2015

คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
135/8 หมู่ 3 บ้านโสร่ง ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 073 - 420-417 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | หน้าเฟสบุคคณะ : ISLAMIC.Page