วันพุธ, 07 ธันวาคม 2565

ทำเนียบคณะผู้บริหารคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ 

 ที่ ชื่อ-สกุล ตำเเหน่ง
   1    ดร.ฆอซาลี เบ็ญหมัด                         คณบดีคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์
2 ผศ.อับดุลลาตีฟ การี รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
3 นายดานียา เจ๊ะสนิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
4 นายอับดุลมาซิ หะยีสะมาแอ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
5 ผศ.ดร.อาหมัด อัลฟารีตีย์ หัวหน้าสาขาวิชาชะรีอะฮฺ
6 ผศ.อิสมาแอ สะอิ หัวหน้าสาขาวิชาอุศูลุดดีน
7 ดร.มูหัมมัดอิดรีส ดือเร๊ะ หัวหน้าสาขาวิชาอิสลามศึกษา
8 นายอับดุลการีม อัสมะแอ หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
9 ผศ.ดร.อาหามะกอซี กาซอ ผู้จัดการหลักสูตรอิสลามศึกษา (ป.โท-เอก)
10 ดร.ก้อหรี บุตรหลำ หัวหน้าศูนย์ศึกษาอัลกุรอาน
11 นายยะโกะ เดเบาะ หัวหน้าสำนักงานคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์

 

ทำเนียบบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์

 ที่ ชื่อ-สกุล ตำเเหน่ง
1 นายยะโกะ  เดเบาะ หัวหน้าสำนักงานคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์
2 นายมะรอยี มาหะมะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์
3 นายอาซหา สือแม เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและประกันคุณภาพ
4 นายยาการียา  กะลูแป เจ้าหน้าที่สาขาวิชาชะรีอะฮฺ
5 นายอุสมาน นิมะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตและอาคารสถานที่
6 นายรุสดี ราเฮงบูแล เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน
7 นายอับดุลกอเดร์  ยีมะเด็ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและวิจัย
8 นายฮาซัน ซียง เจ้าหน้าที่สาขาวิชาอุศูลุดดีน
9 นายมัรวาน หะยีจิ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
10 นายอุสมาน วายุ เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาอัลกุรอาน
11 นายมูหำมัด มาแจ เจ้าหน้าที่สาขาวิชานิติศาสตร์
12 นายซอบรี แตนิมะ เจ้าหน้าที่สาขาวิชาอิสลามศึกษา
13 นายอับดุลเล๊าะ กาเดร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
14 นายตอเละ เตาะเมาะ พนักงานรักษาความสะอาด
15 นายดาโอะ เจาะกลาดี พนักงานรักษาความสะอาด

 

ทำเนียบอาจารย์คณะอิสลามและนิติศาสตร์

1. อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุศูลุดดีน (หลักสูตรนานาชาติ)

 ที่ ชื่อ-สกุล ตำเเหน่ง
    1     ผศ.อิสมาแอ สะอิ                                                 อาจารย์ประจำหลักสูตร                                                                                                  
2 ดร.มาหามะสอลาหุดิง เจ๊ะเลาะ อาจารย์ประจำหลักสูตร
3 ผศ.อิสมาอีลอาเนาะกาแซ อาจารย์ประจำหลักสูตร
4 ดร.นุรดินอับดุลเลาะห์ ดากอฮา อาจารย์ประจำหลักสูตร
5 นางฮามีดะ  สาแม อาจารย์ประจำหลักสูตร
6 นายอับดุลรอฮฺมานวอเดร์ อาจารย์ผู้สอน
7 นายกริยา หลังปูเต๊ะ อาจารย์ผู้สอน
8 นายบะห์รุดดีน บินยูโซ๊ะ อาจารย์ผู้สอน
9 นายมาหามะสอเระ ยือโร๊ะ อาจารย์ผู้สอน
10 รศ.มูฮำหมัด สะมาโระ อาจารย์ผู้สอน
11 Mr.Obaidullah Abduljalil อาจารย์ผู้สอน
12 ผศ.ดร.ฮามีดะห์ มาสาระกามา อาจารย์ผู้สอน
13 ผศ.ดร.แวยูโซ๊ะ สิเดะ อาจารย์ผู้สอน
14 Asst.Prof.Dr.Abdelrazag Sulaiman อาจารย์ผู้สอน
15 ผศ.ดร.มูหัมมัดซอและ แวหะมะ อาจารย์ผู้สอน
16 ผศ.ดร.อิบรอเฮม สือแม อาจารย์ผู้สอน
2. อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชะรีอะฮฺ
 ที่ ชื่อ-สกุล ตำเเหน่ง
1 ผศ.ดร.อาหมัด อัลฟารีตีย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
2 ผศ.ดร.อิสมาแอ สาเมาะ อาจารย์ประจำหลักสูตร
3 นางสาวรอซีดะห์ หะนะกาแม อาจารย์ประจำหลักสูตร
4 นายอะหมัด จาปากียา อาจารย์ประจำหลักสูตร
5 ผศ.ดร.ฮามีดะห์ มาสาระกามา อาจารย์ประจำหลักสูตร
6 นายยีดิง ดอลี อาจารย์ผู้สอน
7 นายดานียา เจ๊ะสนิ อาจารย์ผู้สอน
8 ผศ.สะมาแอ บือราเฮง อาจารย์ผู้สอน
9 ดร.ฆอซาลีเบ็ญหมัด อาจารย์ผู้สอน
10 นายนิอับดุลเลาะ นิตยรักษ์ อาจารย์ผู้สอน
 3. อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา
 ที่ ชื่อ-สกุล ตำเเหน่ง
1 ดร.มูหัมมัดอิดรีสดือเร๊ะ อาจารย์ประจำหลักสูตร
2 ผศ.ดร.อิดริส ดาราไก่ อาจารย์ประจำหลักสูตร
3 ผศ.อับดุลลาตีฟ การี อาจารย์ประจำหลักสูตร
4 นายอับดุลมาซิ หะยีสะมาแอ อาจารย์ประจำหลักสูตร
5 นายอัดนันย์ อาลีกาแห อาจารย์ประจำหลักสูตร
6 ผศ.อับดุรรอฮฺมาน จะปะกิยา อาจารย์ผู้สอน
7 ผศ.นัศรุลลอฮ์ หมัดตะพงศ์ อาจารย์ผู้สอน
8 ดร.ก้อหรี บุตรหลำ อาจารย์ผู้สอน
9 ดร.อาหะมะ คาเด อาจารย์ผู้สอน
10 นายมูหะมัด คอยา อาจารย์ผู้สอน
11 นายอาแว แมะอูมา อาจารย์ผู้สอน
12 นางฮามีดะห์ สาแม อาจารย์ผู้สอน
13 นายอับดุลลาเต๊ะ สาและ อาจารย์ผู้สอน
14 นางรุสณี หะยีอัมเสาะ อาจารย์ผู้สอน
15 ผศ.ดร.อาหะมะกอซี กาซอ อาจารย์ผู้สอน
16 ผศ.ดร.อับดุลการีม สาแมง อาจารย์ผู้สอน
4. อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
 ที่ ชื่อ-สกุล ตำเเหน่ง
 1  รศ.ดร.มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ อาจารย์ประจำหลักสูตร
2 รศ.ดร.ซาการียา หะมะ อาจารย์ประจำหลักสูตร
3 นายอับดุลการีม อัสมะแอ อาจารย์ประจำหลักสูตร
4 นายมารุยูกี รานิง อาจารย์ประจำหลักสูตร
5 นายนัชมุดดีน อัตตอฮีรี อาจารย์ผู้สอน
6 นางสาวกูปัตมา อาลีกะตาโป อาจารย์ผู้สอน
 5. อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
 ที่ ชื่อ-สกุล ตำเเหน่ง
1 ผศ.ดร.อาหะมะกอซี กาซอ อาจารย์ประจำหลักสูตร
2 ผศ.ดร.อับดุลฮาลิม ไซซิง อาจารย์ประจำหลักสูตร
3 ผศ.ดร.อิบรอเฮม สือแม อาจารย์ประจำหลักสูตร
4 Asst.Prof.Dr.Abdelrazag Sulaiman อาจารย์ประจำหลักสูตร
5 ผศ.ดร.อับดุลการีม สาแมง อาจารย์ประจำหลักสูตร
6 ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อาจารย์ผู้สอน
7 ดร.อับดุลเลาะ ยีเลาะ อาจารย์ผู้สอน
8 ผศ.ดร.มูหัมมัดซอและ แวหะมะ อาจารย์ผู้สอน
9 ผศ.ดร.แวยูโซ๊ะ สิเดะ อาจารย์ผู้สอน
10 ดร.มูหัมมัดอิดรีสดือเร๊ะ อาจารย์ผู้สอน
11 ผศ.ดร.อาหมัด อัลฟารีตีย์ อาจารย์ผู้สอน
12 รศ.มูฮำหมัด สะมาโระ อาจารย์ผู้สอน
6.อาจารย์ประจำศูนย์ศึกษาอัลกุรอาน
ที่ ชื่อ-สกุล ตำเเหน่ง
1 ดร.ก้อหรี บุตรหลำ หัวหน้าศูนย์ศึกษาอัลกุรอาน
2 นายซาการียา เจ๊ะนะ อาจารย์ผู้สอน
3 นายมือฮามัตร แวดอเลาะ อาจารย์ผู้สอน
4 นายมูฮัมหมัด มาโระ อาจารย์ผู้สอน
5 นายอาลาวี รอยูโมง อาจารย์ผู้สอน
6 นายอิมรอน ดีสะเอะ อาจารย์ผู้สอน
7 นายอับดุลมูลซิล มะรือมอ อาจารย์ผู้สอน
8 นายซุลกิบพลี คะแน อาจารย์ผู้สอน
9 นายรุสลาน มะเซ็ง อาจารย์ผู้สอน
10 นางสารีหฮ๊ะ ตาหยงมัส อาจารย์ผู้สอน
11 นางสาวซารีฟะห์ กาเจ อาจารย์ผู้สอน
12 นางสาวซุลฟา ลาเตะ อาจารย์ผู้สอน
13 นางสาวซัลมา เเดเมาะเล็ง อาจารย์ผู้สอน

 

FIU 2015

คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
135/8 หมู่ 3 บ้านโสร่ง ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 073 - 420-417 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | หน้าเฟสบุคคณะ : ISLAMIC.Page