วันพุธ, 07 ธันวาคม 2565

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์   พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิต

          คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ได้ทำการปรับปรุงและพัฒนาปรัชญา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต โดยนำแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา มาใช้พิจารณาสร้าง ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์   เอกลักษณ์ อัตลักษณ์   พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิต ของคณะฯดังนี้

ปรัชญา

          จัดการศึกษาอิสลามบนพื้นฐานแห่งอัลกุรอานและสุนนะฮฺ บูรณาการกับภูมิปัญญาสากลเพื่อสังคมคุณภาพ

ปณิธาน

มุ่งมั่นให้บริการวิทยาการอิสลามที่ถูกต้อง อย่างเป็นระบบ ทันสมัย และบูรณาการ เพื่อเป็นประตูสู่การศึกษาวิชาความรู้ทุกแขนงและเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต

วิสัยทัศน์

          เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการอิสลาม  มุ่งพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย  การสร้างสรรค์  การบริการวิชาการ  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม บนพื้นฐานแห่งอัลกุรอานและสุนนะฮฺ

พันธกิจ

             1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ เปี่ยมด้วยการศรัทธา และบริบูรณ์ด้วยคุณธรรม สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมได้

             2. ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เป็นระบบ ทันสมัย และบูรณาการ รวมทั้งกิจกรรมที่สร้างสรรค์และการเป็นแบบอย่างที่ดี

             3. จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับวิทยาการอิสลาม สังคมไทยมุสลิมและโลกมุสลิม

             4. ดำเนินการให้บริการวิชาการแก่สังคม ชี้แนะทางเลือกที่สร้างสรรค์ และจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

             5. ทำนุบำรุง รักษา และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมที่ถูกต้องดีงาม

วัตถุประสงค์

             1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติสมบูรณ์ตามลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยเน้นความรู้คู่คุณธรรม

             2. เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งภาคทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตสำหรับตนเองและสังคม

             3. เพื่อสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอิสลามศึกษาอันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมในภูมิภาคและประเทศชาติโดยรวม

             4. เพื่อให้บริการและประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการอิสลามต่อองค์กรและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน

             5. เพื่อทำนุ บำรุง รักษาและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามเพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมในการปรับตัวทางวัฒนธรรม

 

FIU 2015

คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
135/8 หมู่ 3 บ้านโสร่ง ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 073 - 420-417 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | หน้าเฟสบุคคณะ : ISLAMIC.Page