ทำเนียบผู้บริหาร 1

คณะผู้บริหาร

team1
ผศ.ดร.ฆอซาลี เบ็ญหมัด
คณบดีคณะอิสลามศึกษาเเละนิติศาสตร์
team1
ผศ.อิสมาเเอ สะอิ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการเเละการประกันคุณภาพการศึกษา
team1
ดร.มูหัมมัดอิดรีส ดือเร๊ะ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
team1
ผศ.ดร.อาหะมะกอซี กาซอ
ผู้จัดการหลักสูตรอิสลามศึกษา (ป.เอก)
team1
ผศ.ดร.อาหมัด อัลฟารีตีย์
ผู้จัดการหลักสูตรอิสลามศึกษา (ป.โท)
team1
นายอะหมัด จาปากียา
หัวหน้าสาขาวิชาชะรีอะฮฺ
team1
ผศ.อิสมาอีล อาเนาะกาแซ
หัวหน้าสาขาวิชาอุศูลุดดีน
team1
ดร.อาแว แมะอูมา
หัวหน้าสาขาวิชาอิสลามศึกษา
team1
นายอับดุลการีม อัสมะแอ
หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
team1
ดร.ก้อหรี บุตรหลำ
หัวหน้าสาขาวิชาอัลกุรอานเเละสุนนะห์
team1
ผศ.ดร.อับดุรรอฮ์มาน จะปะกียา
หัวหน้าศูนย์ศึกษาอัลกุรอาน
team1
นายอับดุลมาลิก โต๊ะเเว
หัวหน้าสำนักงานคณะอิสลามศึกษาเเละนิติศาสตร์

Mobile Menu