ทำเนียบคณะผู้บริหารคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ 
 ที่ ชื่อ-สกุล ตำเเหน่ง เบอร์ติดต่อ
1 ผศ.ดร.ฆอซาลี เบ็ญหมัด                         คณบดีคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ 086-2850655
2 ผศ.อิสมาเเอ สะอิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา 087-8368355
3 ดร.มูหัมมัดอิดรีส ดือเร๊ะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 066-1065260
4 นายอะหมัด จาปากียา หัวหน้าสาขาวิชาชะรีอะฮฺ 099-4039060
5 ผศ.อิสมาอีล อาเนาะกาแซ หัวหน้าสาขาวิชาอุศูลุดดีน 089-7375462
6 ดร.อาแว แมะอูมา หัวหน้าสาขาวิชาอิสลามศึกษา 084-6993081
7 นายอับดุลการีม อัสมะแอ หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ 089-5971230
8 ดร.ก้อหรี บุตรหลำ หัวหน้าสาขาวิชาอัลกุรอานเเละสุนนะห์ 084-7473496
9 ผศ.ดร.อาหามะกอซี กาซอ ผู้จัดการหลักสูตรอิสลามศึกษา (ป.เอก) 086-9628912
10 ผศ.ดร.อาหมัด อัลฟารีตีย์ ผู้จัดการหลักสูตรอิสลามศึกษา (ป.โท) 086-4906296
11 ผศ.ดร.อับดุรรอฮ์มาน จะปะกียา หัวหน้าศูนย์ศึกษาอัลกุรอาน 098-7187871
12 นายอับดุลมาลิก โต๊ะเเว หัวหน้าสำนักงานคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ 083-0302495
ทำเนียบบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์  
 ที่ ชื่อ-สกุล ตำเเหน่ง เบอร์ติดต่อ
1 นายอับดุลมาลิก โต๊ะเเว หัวหน้าสำนักงานคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ 083-0302495
2 นายอับดุลเล๊าะ กาเดร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 061-1215736
3 นายรุสดี ราเฮงบูแล เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 083-1933150
4 นายยาการียา  กะลูแป เจ้าหน้าที่สาขาวิชาชะรีอะฮฺเเละสาขาวิชานิติศาสตร์ 083-0302637
5 นายอุสมาน นิมะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตและอาคารสถานที่ 081-0933474
6 นายฮาซัน ซียง เจ้าหน้าที่สาขาวิชาอุศูลุดดีน 083-1952423
7 นายมัรวาน หะยีจิ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา 087-9825629
8 นายอุสมาน วายุ เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาอัลกุรอานเเละสาขาวิชาอัลกุรอานเเละสุนนะห์ 092-4290316
9 นายซอบรี แตนิมะ เจ้าหน้าที่สาขาวิชาอิสลามศึกษา 085-7996339
10 นายตอเละ เตาะเมาะ พนักงานรักษาความสะอาด 089-7352934
11 นายดาโอะ เจาะกลาดี พนักงานรักษาความสะอาด 085-7996339
ทำเนียบอาจารย์คณะอิสลามและนิติศาสตร์  
1. อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุศูลุดดีน (หลักสูตรนานาชาติ)  
 ที่ ชื่อ-สกุล ตำเเหน่ง เบอร์ติดต่อ
1 ผศ.อิสมาแอ สะอิ                                                 อาจารย์ประจำหลักสูตร                                                                                                   087-8368355
2 ผศ.ดร.อามีน เจ๊ะเล๊าะ อาจารย์ประจำหลักสูตร 096-6801505
3 ผศ.อิสมาอีลอาเนาะกาแซ อาจารย์ประจำหลักสูตร 089-7375462
4 ผศ.ดร.แวยูโซ๊ะ สิเดะ อาจารย์ประจำหลักสูตร 081-6985978
5 ผศ.ดร.อับดุรรอฮฺมาน จะปะกิยา อาจารย์ประจำหลักสูตร 098-7187871
6 นายอับดุลรอฮฺมานวอเดร์ อาจารย์ผู้สอน 082-2606270
7 นายกริยา หลังปูเต๊ะ อาจารย์ผู้สอน 083-1694691
8 นายบะห์รุดดีน บินยูโซ๊ะ อาจารย์ผู้สอน 086-3167457
9 นายมาหามะสอเระ ยือโร๊ะ อาจารย์ผู้สอน 086-9692116
10 ผศ.มูฮำหมัด สะมาโระ อาจารย์ผู้สอน 084-8564324
11 Mr.Obaidullah Abduljalil อาจารย์ผู้สอน 080-0371714
12 ผศ.ดร.นุรดินอับดุลเลาะห์ ดากอฮา อาจารย์ผู้สอน 087-2975690
13 Asst.Prof.Dr.Abdelrazag Sulaiman อาจารย์ผู้สอน 089-7910117
14 ผศ.ดร.อิบรอเฮม สือแม อาจารย์ผู้สอน 086-2975690
2. อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชะรีอะฮฺ  
 ที่ ชื่อ-สกุล ตำเเหน่ง เบอร์ติดต่อ
1 ผศ.ดร.อาหมัด อัลฟารีตีย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร 086-4906296
2 ผศ.ดร.อิสมาแอ สาเมาะ อาจารย์ประจำหลักสูตร 080-7133539
3 ผศ.รอซีดะห์ หะนะกาแม อาจารย์ประจำหลักสูตร 089-6642312
4 นายอะหมัด จาปากียา อาจารย์ประจำหลักสูตร 099-4039060
5 ผศ.ดร.ฮามีดะห์ มาสาระกามา อาจารย์ประจำหลักสูตร 089-9762686
6 นายยีดิง ดอลี อาจารย์ผู้สอน 080-9099677
7 นายดานียา เจ๊ะสนิ อาจารย์ผู้สอน 086-9607601
8 นายนิอับดุลเลาะ นิตยรักษ์ อาจารย์ผู้สอน 088-7621039
 3. อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา  
 ที่ ชื่อ-สกุล ตำเเหน่ง เบอร์ติดต่อ
1 ดร.อาแว  แมะอูมา อาจารย์ประจำหลักสูตร 084-6333081
2 ผศ.ดร.อิดริส ดาราไก่ อาจารย์ประจำหลักสูตร 088-7647690
3 ผศ.อัดนันย์  อาลีกาแห อาจารย์ประจำหลักสูตร 084-3987305
4 ดร.มูฮัมหมัดอามีน  คอยา  อาจารย์ประจำหลักสูตร 081-4782613
5 ผศ.อับดุลย์ลาเต๊ะ  สาและ อาจารย์ประจำหลักสูตร 088-7621065
6 ผศ.ดร.มูหัมมัดซอและ แวหะมะ อาจารย์ผู้สอน 085-0764614
7 ดร.อาหะมะ คาเด อาจารย์ผู้สอน 084-3968782
8 นางฮามีดะห์ สาแม อาจารย์ผู้สอน 084-7473496
9 ผศ.ดร.อาหะมะกอซี กาซอ อาจารย์ผู้สอน 086-9628912
10 ผศ.ดร.อับดุลการีม สาแมง อาจารย์ผู้สอน 086-4886467
11 ผศ.อับดุลมาซิ  หะยีสะมาแอ อาจารย์ผู้สอน 093-6939272
12 ดร.มูหัมมัดอิดรีส  ดือเร๊ะ อาจารย์ผู้สอน 066-1065260
4. อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์  
 ที่ ชื่อ-สกุล ตำเเหน่ง เบอร์ติดต่อ
1 รศ.ดร.มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ อาจารย์ประจำหลักสูตร 089-6576170
2 ศ.ดร.ซาการียา หะมะ อาจารย์ประจำหลักสูตร 086-4808774
3 นายอับดุลการีม อัสมะแอ อาจารย์ประจำหลักสูตร 089-5971230
4 ผศ.ดร.ฆอซาลี เบ็ญหมัด อาจารย์ประจำหลักสูตร 086-2850655
5 นายนัชมุดดีน อัตตอฮีรี อาจารย์ผู้สอน 080-7101039
6 นางสาวกูปัตมา อาลีกะตาโป อาจารย์ผู้สอน 089-6576170
7 นางสาวนูรือมา สามะ อาจารย์ผู้สอน 098-8246090
5. อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ   
 ที่ ชื่อ-สกุล ตำเเหน่ง เบอร์ติดต่อ
1 ดร.ก้อหรี  บุตรหลำ อาจารย์ประจำหลักสูตร 084-7473496
2 ดร.ฮูสนียะห์  สาและ อาจารย์ประจำหลักสูตร  
3 นายมือฮามัตร  แวดอเลาะ อาจารย์ประจำหลักสูตร 083-1858217
4 นายอับดุลมุซิล  มะรือมอ อาจารย์ประจำหลักสูตร 089-6576170
5 ดร.นัศรุลลอฮ์  หมัดตะพงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร 093-7682721
6 Mr.Muhammad Abdulrab Sharaf อาจารย์ผู้สอน  
7 MR.Ebrahim Mohammed Hamood Al- Zandani อาจารย์ผู้สอน 092-7952632
8 MR.Gomaa Ahmef Mohamed Elsayed อาจารย์ผู้สอน 098-9546309
9 ดร.อัดนาน ดือราโอ๊ะ อาจารย์พิเศษ 092-3154209
 6. อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
 ที่ ชื่อ-สกุล ตำเเหน่ง เบอร์ติดต่อ
1 ผศ.ดร.อาหะมะกอซี กาซอ อาจารย์ประจำหลักสูตร 086-9628912
2 ผศ.ดร.อับดุลฮาลิม ไซซิง อาจารย์ประจำหลักสูตร 089-5993063
3 ผศ.ดร.อิบรอเฮม สือแม อาจารย์ประจำหลักสูตร 086-2975690
4 Asst.Prof.Dr.Abdelrazag Sulaiman อาจารย์ประจำหลักสูตร 089-7910117
5 ผศ.ดร.อับดุลการีม สาแมง อาจารย์ประจำหลักสูตร 086-4886467
6 ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อาจารย์ผู้สอน 089-7353280
7 ดร.อับดุลเลาะ ยีเลาะ อาจารย์ผู้สอน  
8 ผศ.ดร.มูหัมมัดซอและ แวหะมะ อาจารย์ผู้สอน 085-0764614
9 ผศ.ดร.แวยูโซ๊ะ สิเดะ อาจารย์ผู้สอน 081-6985978
10 ดร.มูหัมมัดอิดรีสดือเร๊ะ อาจารย์ผู้สอน 066-1065260
11 ผศ.ดร.อาหมัด อัลฟารีตีย์ อาจารย์ผู้สอน 086-4906296
12 ผศ.มูฮำหมัด สะมาโระ อาจารย์ผู้สอน 084-8564324
7.อาจารย์ประจำศูนย์ศึกษาอัลกุรอาน  
 ที่ ชื่อ-สกุล ตำเเหน่ง เบอร์ติดต่อ
1 ผศ.ดร.อับดุรรอฮฺมาน จะปะกิยา หัวหน้าศูนย์ศึกษาอัลกุรอาน 098-7187871
2 นายซาการียา เจ๊ะนะ อาจารย์ผู้สอน 081-0970591
3 นายอาลาวี รอยูโมง อาจารย์ผู้สอน 085-4725817
4 นายอิมรอน ดีสะเอะ อาจารย์ผู้สอน 089-6584982
5 นายซุลกิบพลี คะแน อาจารย์ผู้สอน 087-3936296
6 นายรุสลาน มะเซ็ง อาจารย์ผู้สอน 093-7175866
7 นางสารีหฮ๊ะ ตาหยงมัส อาจารย์ผู้สอน 087-3973358
8 นางสาวซารีฟะห์ กาเจ อาจารย์ผู้สอน 089-8691697
9 นางสาวซุลฟา ลาเตะ อาจารย์ผู้สอน 087-5705206
10 นางสาวซัลมา เเดเมาะเล็ง อาจารย์ผู้สอน 087-4751660
11 Mr.Yahya Jefa อาจารย์ผู้สอน  

คณะผู้บริหาร

team1
ผศ.ดร.ฆอซาลี เบ็ญหมัด
คณบดีคณะอิสลามศึกษาเเละนิติศาสตร์
team1
ผศ.อิสมาเเอ สะอิ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการเเละการประกันคุณภาพการศึกษา
team1
ดร.มูหัมมัดอิดรีส ดือเร๊ะ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
team1
ผศ.ดร.อาหะมะกอซี กาซอ
ผู้จัดการหลักสูตรอิสลามศึกษา (ป.เอก)
team1
ผศ.ดร.อาหมัด อัลฟารีตีย์
ผู้จัดการหลักสูตรอิสลามศึกษา (ป.โท)
team1
นายอะหมัด จาปากียา
หัวหน้าสาขาวิชาชะรีอะฮฺ
team1
ผศ.อิสมาอีล อาเนาะกาแซ
หัวหน้าสาขาวิชาอุศูลุดดีน
team1
ดร.อาแว แมะอูมา
หัวหน้าสาขาวิชาอิสลามศึกษา
team1
นายอับดุลการีม อัสมะแอ
หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
team1
ดร.ก้อหรี บุตรหลำ
หัวหน้าสาขาวิชาอัลกุรอานเเละสุนนะห์
team1
ผศ.ดร.อับดุรรอฮ์มาน จะปะกียา
หัวหน้าศูนย์ศึกษาอัลกุรอาน
team1
นายอับดุลมาลิก โต๊ะเเว
หัวหน้าสำนักงานคณะอิสลามศึกษาเเละนิติศาสตร์

Mobile Menu