ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยในโอการได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยในโอการได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยในโอการได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ในสาขาวิชากฏหมายเปรียบเทียบสังกัดคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนีตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561ขออัลลอฮฺทรงประทานเตาฟิกและฮีดายะห์ อามีน

Date

19 ธันวาคม 2564

Tags

ข่าวเเละกิจกรรมมหาวิทยาลัย

Mobile Menu