ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยในโอการได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ในสาขาวิชากฏหมายเปรียบเทียบสังกัดคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยในโอการได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ในสาขาวิชากฏหมายเปรียบเทียบสังกัดคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยในโอการได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ในสาขาวิชากฏหมายเปรียบเทียบสังกัดคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

Date

19 ธันวาคม 2564

Tags

ข่าวเเละกิจกรรมคณะ

Mobile Menu