หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอุศูลุดดีน (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา        คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาวิชาอุศูลุดดีน

ข้อมูลทั่วไป

1.     รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย     :          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุศูลุดดีน (หลักสูตรนานาชาติ)

ภาษาอังกฤษ :          Bachelor of Arts Program in Usuluddin (International Program)

2.     ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย

ชื่อเต็ม         :          ศิลปศาสตรบัณฑิต (อุศูลุดดีน)

ชื่อย่อ          :           ศศ.บ. (อุศูลุดดีน)

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม         :          Bachelor of Arts (Usuluddin)

ชื่อย่อ          :          B.A. (Usuluddin)

3.     วิชาเอก

-

4.     จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

5.     รูปแบบของหลักสูตร

  • รูปแบบ

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

  • ภาษาที่ใช้

หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอาหรับ)

  • การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรทั้งนักศึกษาไทยและต่างประเทศ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเเผนการศึกษา  คำอธิบายรายวิชา 

Mobile Menu