รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชะรีอะฮฺ

หลักสูตรปรับปรุง ..  2562

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์

 

ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย              :  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชะรีอะฮฺ

ภาษาอังกฤษ          :  Bachelor of Arts Program in Shariah 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย

               ชื่อเต็ม     :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ชะรีอะฮฺ)      

               ชื่อย่อ      :  ศศ.บ. (ชะรีอะฮฺ)

ภาษาอังกฤษ

                ชื่อเต็ม      :  Bachelor of Arts (Shariah)   

                ชื่อย่อ       :  B.A. (Shariah)  

3. วิชาเอก :

ไม่มี

4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม้น้อยกว่

จำนวน  137 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

  •  รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

  • ประเภทของหลักสูตร

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี ทางวิชาการ

  • ภาษาที่ใช้

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ และภาษามลายูในบางรายวิชา

  • การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรทั้งนักศึกษาไทยหรือต่างประเทศ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เเผนการศึกษา

คำอธิบายรายวิชา

Mobile Menu