รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอิสลามศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา         คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์  สาขาวิชาอิสลามศึกษา

 

ข้อมูลทั่วไป

1.ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:          ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา

ภาษาอังกฤษ:      Bachelor of Arts Program in Islamic Studies

2.ชื่อปริญญา

ภาษาไทย

ชื่อเต็ม  : ศิลปศาสตรบัณฑิต (อิสลามศึกษา)

ชื่อย่อ   : ศศ.บ. (อิสลามศึกษา)

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Arts (Islamic Studies)

ชื่อย่อ   :   B.A. (Islamic Studies)

3.วิชาเอก : ไม่มี

4.จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

127 หน่วยกิต

5.รูปแบบของหลักสูตร

  • รูปแบบ

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

  • ภาษาที่ใช้

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอาหรับ ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู)

  • การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรทั้งนักศึกษาไทยและต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  เเผนการศึกษา  คำอธิบายรายวิชา

Mobile Menu