หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา              คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์

ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย           :      นิติศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ       :       Bachelor of  Laws Program

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย        (ชื่อเต็มภาษาไทย)         :         นิติศาสตรบัณฑิต

                       (ชื่อย่อภาษาไทย)          :         น.บ.

ภาษาอังกฤษ    (ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ)    :         Bachelor of Laws

                       (ชื่อย่อภาษาอังกฤษ)      :         LL.B.   

3. วิชาเอก 

ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวน  144 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

  • รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

  • ภาษาที่ใช้

ภาษาไทย

  • การรับเข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยฟาฏอนีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2557

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  เเผนการศึกษา  คำอธิบายรายวิชา

Mobile Menu