หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา          คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์

ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร

    ภาษาไทย      :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ (หลักสูตรนานาชาติ)

    ภาษาอังกฤษ   :  Bachelor of Arts Program in al-Quran and al-Sunnah  (International Program)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย

  ชื่อเต็ม  :  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ

  ชื่อย่อ   :  ศศ.บ. (อัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ)

ภาษาอังกฤษ

  ชื่อเต็ม  : Bachelor of Arts (al-Quran and al-Sunnah)

  ชื่อย่อ   :  B.A. (al-Quran and al-Sunnah)

3. วิชาเอก : ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

137 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

  •  รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

  • ประเภทของหลักสูตร

          หลักสูตร ระดับปริญญาตรี ทางวิชาการ   

  • ภาษาที่ใช้

ใช้ภาษาอาหรับเป็นภาษาหลัก  โดยใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  และภาษามลายู ในบางรายวิชา

  • การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรทั้งนักศึกษาไทยหรือต่างประเทศ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  เเผนการศึกษา  คำอธิบายรายวิชา

Mobile Menu