รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาอิสลามศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง  ..  2563

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  

วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา         : คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาวิชาอิสลามศึกษา

ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร

     ภาษาไทย        :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา

     ภาษาอังกฤษ    :  Doctor of Philosophy Program in Islamic Studies

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

     ภาษาไทย        ชื่อเต็ม  :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อิสลามศึกษา)     

                             ชื่อย่อ   :  ปร.ด.(อิสลามศึกษา) 

     ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม :  Doctor of Philosophy (Islamic Studies)   

                             ชื่อย่อ   :  Ph.D. (Islamic Studies)   

3. วิชาเอก

     -

4.จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

     สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แบบ  1.1 และ แบบ 2.1  ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต

     สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แบบ  1.2 และ แบบ 2.2  ไม่น้อยกว่า  72      หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

     5.1 รูปแบบ

     เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3  ปี 

     5.2 ภาษาที่ใช้

     ภาษาไทย ภาษาอาหรับ ภาษามลายู และภาษาอังกฤษ  

     สำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์ นักศึกษาสามารถเขียนวิทยานิพนธ์โดยใช้ภาษาไทย ภาษาอาหรับ ภาษามลายู หรือภาษาอังกฤษ     

     5.3 การรับเข้าศึกษา

     รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

     5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

     เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

     5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

     ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เเผนการศึกษา คำอธิบายรายวิชา

Mobile Menu