รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาอิสลามศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง  ..  2564

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  

วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา         : คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ สาขาวิชาอิสลามศึกษา

ข้อมูลทั่วไป

1.ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย        :  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา

ภาษาอังกฤษ    :  Master of Arts Program in Islamic Studies

2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย        ชื่อเต็ม  :  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (อิสลามศึกษา) 

                        ชื่อย่อ   :  ศศ.ม.(อิสลามศึกษา) 

ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม  :  Master of Arts (Islamic Studies)     

                        ชื่อย่อ   :  M.A. (Islamic Studies)   

3.วิชาเอก

     -

4.จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า       36       หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า       36       หน่วยกิต

แผน ข              จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า       36       หน่วยกิต

5.รูปแบบของหลักสูตร

     5.1 รูปแบบ

     เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2  ปีตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

     5.2 ภาษาที่ใช้

     ภาษาไทย และภาษาอาหรับ

     สำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์ นักศึกษาสามารถเขียนวิทยานิพนธ์โดยใช้ภาษาไทย ภาษาอาหรับ ภาษามลายู หรือภาษาอังกฤษ

    

     5.3 การรับเข้าศึกษา

     รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

     5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

     เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

     5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

     ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  เเผนการศึกษา  คำอธิบายรายวิชา

Mobile Menu